fbpx

Att vara del av en bransch och ett sammanhang är viktigt för Stolt Kommunikation. Det som förr hette Reklamförbundet heter idag Komm!/Sveriges Kommunikationsbyråer. Här är jag medlem och försöker bidra till branschens utveckling efter bästa förmåga. För att vara medlem krävs det att minst en person på företaget är ARU, Ansvarig Reklam Utgivare. Det blev jag efter att klarat den examen som krävdes. Att vara ARU innebär att man är ansvarig för att lagar och regler inom marknadsjuridiken följs.

 

 

Tiderna förändras, medialandskapet ser idag helt annorlunda ut. Förr satt reklambyråerna i ensam majestät som kungar vid kommunikationsratten. Idag, mycket på grund av den digitala revolutionen, så har det skett något av en revolution, nästan som när punken exploderade. Då sa man att alla kunde spela. Idag kan man med fog säga att alla kan bygga och leva sitt varumärke. Tack vare internet och sociala medier är det ekonomiskt möjligt för alla nå ut med sitt budskap. Med rätt strategi, rätt målgruppsanalys och rätt uthållighet. Det som krävs idag är tid och kunskap. Det är några av de frågor som Komm! arbetar med. Så här presenterar sig Komm! på sin hemsida:

Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för företag verksamma inom reklam och marknadsföring. Förbundet fungerar dels som rådgivande och inspirerande medlemsorganisation, dels som opinionsbildande och upplysande intresseorganisation. Vårt arbete bygger på tre grundpelare: affären, ansvaret och anseendet.


Affären: Utbildningar och aktiviteter inom området genomförs av oss själva och med samarbetspartners som Berghs School of Communication.


Ansvaret: Det pågår en ständig debatt om reklamens roll och ansvar i samhållet. Som branschföreträdare deltar vi aktivt med debatt- och opinionsarbetet.


Anseendet: Genom att visa upp och publicera resultatet av bra marknadskommunikation ger vi våra medlemmar det erkännande som deras arbete förtjänar. Detta sker med tävlingar (till exempel Guldägget och 100wattaren) och publikationer (till exempel Guldäggsboken). Eftersom vi företräder ett stort antal företag i kommunikationsbranschen är Sveriges Kommunikationsbyråer en självklar samtals- och samarbetspartner för olika parter, och en given mötesplats för alla medlemmar, oavsett vilken disciplin de arbetar inom eller vilken del av landet de verkar i.

Vårt arbete innebär bland annat att inspirera och utbilda vår bransch och hjälpa våra medlemmar att göra lönsammare affärer.

Vi arbetar också med att öka kunskapen om marknadskommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle.

Vi visar företag och organisationer att våra medlemmar skapar tillväxt för sina kunder genom att stärka deras konkurrenskraft.

Vi deltar i samhällsdebatten, är remissinstans i olika frågor och genomför aktiviteter runt om i landet för våra medlemmar, och genom bland annat tävlingar ger vi våra medlemmar det erkännande som deras arbete förtjänar.

 

I den löpande verksamheten arbetar Sveriges Kommunikationsbyråer inom följande områden:

Juridik
Vår juridikavdelning är en viktig del i vår service till medlemmarna och den tjänsten är också den mest uppskattade enligt våra medlemsundersökningar. Vår förbundsjurist Christina Nylander fungerar som rådgivare för våra medlemmar i många olika frågor, som kampanjarbete, avtalsskrivning och ARU (auktoriserad reklamutgivare). Läs mer om juridik

Utbildning
För att höja kompetensen hos våra medlemmar och branschen driver vi ett omfattande utbildningsarbete. Under det senaste året har vi bland annat genomfört följande utbildningar:

ARU och VARU-utbildningar
ARU, Ansvarig Reklamutgivare, är en grundkurs i marknadsrätt och annan juridik som är relevant för våra medlemmar. ARU-kurserna genomförs på vårt uppdrag av Berghs School of Communication. VARU, Vidareutbildning Ansvarig Reklamutgivare, är en uppdatering av ARU som krävs var fjärde år för att behålla kompetensen. F r om våren 2011 anordnas utbildningen i förbundets egen regi.

Seminarier och utställningar.
Till exempel i anslutning till Cannes Lions och Clas Collins branschanalys.
Seminarier kring Guldägget, exempelvis årets tvådagars seminariepass "Guldägget inspirerar" dit medlemmar bjöds in.

Human Resource-frågor
HR är ett annat viktigt område där vi kan stötta våra medlemmar i ett bättre affärsmannaskap. Därför samarbetar Sveriges Kommunikationsbyråer löpande med HR-konsulterna Speaking Partners, och som medlemmarna kan kontakta i olika personal- och HR-frågor. Inom detta samarbete kan vi bland annat erbjuda våra medlemmar ett 15-tal användbara dokumentmallar som ska ligga på vår hemsida samt vårt HR-nätverk.
Våra medlemmar erbjuds också Speaking Partners bas-paket till ett reducerat pris. I detta paket ingår en rad värdefulla dokument, policys, fakta och hjälp i personal- och HR-frågor.

Opinionsbildning
Som företrädare för ett stort antal företag som arbetar inom marknadskommunikation är Sveriges Kommunikationsbyråer en självklar samtals- och samarbetspartner för olika parter. Vi presenterar branschanalyser och gör arbetsmarknadsprognoser. Vi medverkar regelbundet i media – från bransch- till affärspress – allt för att synas och höras, och för att berätta och tydliggöra reklamens betydelse för utveckling och tillväxt. Läs mer om hur vi arbetar med opinionsbildning.

Internationalisering
En viktig uppgift för Sveriges Kommunikationsbyråer är också att internationalisera kommunikationsbranschen. Det gör vi på tre sätt:

Via tävlingar – som representant för Cannes Lions, Eurobest och Dubai Lynx får vi en ypperlig inblick i hur man arbetar med stora internationella tävlingar. Vi får också en fantastisk möjlighet att marknadsföra svensk kreativitet.

Som medlemmar i den europeiska paraplyorganisationen EACA kan vi vara med och påverka besluten i Bryssel som får allt större betydelse för Sverige. Sveriges Kommunikationsbyråer är numera Nordenrepresentant i EACA.

Tävlingar
För att lyfta fram och visa effekten av vad bra marknadskommunikation kan innebära och betyda genomför Sveriges Kommunikationsbyråer en rad tävlingar. Dessa ger uppmärksamhet och erkännande åt våra medlemmars arbete och åt deras framgångar. Tävlingar som vi arrangerar själva och i samarbete är: Guldägget, 100wattaren, Young Lions Sweden, 48 timmar, Cannes Lions och Eurobest.