fbpx

29/10 2017. I en allt mer globaliserad, digitaliserad, urbaniserad och transparent värld kämpar världens företag för att växa och överleva. Det är en kamp som förs med verktyg som teknik, strategi, ekonomi, affärsmodeller och varumärkesbyggande. Och det är en kamp inte bara om marknadsandelar utan även om talangerna. De flesta är idag överens om att det är personerna som är varje organisations viktigaste resurs och tillgång. Det är människorna som gör skillnad. När medarbetarna går hem för dagen går samtidigt företaget i praktiken i konkurs. Om de inte kommer tillbaka nästa dag. Därför blir det allt viktigare att skapa attraktiva arbetsmiljöer där människor trivs, mår bra och både kan utveckla och utvecklas på ett hållbart sätt. Därför är det viktigt att medarbetarna har en god självkännedom för att kunna utvecklas både som individ och lagbyggare. Då behöver man ha en god känsla för hur väl utvecklat EQ man har. Och träna medvetet för att utveckla sitt EQ. Med god självkännedom kommer ofta både självförtroende och mod. Här är de 15 delarna inom EQ.

 


Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

 

115. Träna på att öka din emotionella intelligens – ditt EQ

Det du kan mäta kan du styra. När det är människan som ofta är det som gör skillnad i en organisation är det också viktigt att det går att mäta även de mjuka värdena som påverkar beteenden och gruppdynamiken. EQ-i 2.0-modellen fångar upp och synliggör både gruppens och individens utvecklingspotential och visar på vad som är viktigt att träna och utveckla för att kunna bygga framgångsrika team och individer. Då måste man skapa en hållbar mix av både IQ och EQ. Peter Englund, den förre ständige sekreteraren i Svenska Akademin sa i en intervju i Dagens Industri ”Det tog lite tid att inse att intellektuellt högt begåvade människor inte nödvändigtvis behöver vara högt begåvade känslomässigt.”

Utveckla de dynamiska förmågorna
Så här beskriver Kandidata modellen på sin hemsida: EQ-i 2.0 är världens mest använda utvärderingsverktyg för mätning av emotionell intelligens. Självständighet, empati, flexibilitet, stresstålighet och optimism är exempel på egenskaper som är avgörande för framgång i komplexa affärsaktiviteter, förhandling och planering. När testerna tillämpas och tolkas av utbildade experter ger de en hög grad säkra förutsägelser – vilket har bevisats av genomförd tredjepartsforskning och av mer än ett årtiondes användning, Emotionell intelligens är dynamiska förmågor som kan utvecklas och därför lämpar sig testet såväl för urval som för utvecklingsinsatser och coaching.

 

 

Ökad effektivitet och högre trivsel
EQ-I 2.0 mäter en typ av begåvning som inte täcks av andra tester. Omfattande forskning från ett stort antal länder tyder på att emotionell intelligens utgör nyckelfaktorer för både privat och yrkesmässig framgång. Oavsett vilka kunskaper och erfarenheter vi i mer klassisk mening har, så är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som är avgörande faktorer för att lyckas såväl privat som i jobbet.EQ-I 2.0 är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda sig av EQ-i mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen, samt en ökad arbetstillfredsställelse och personligt välbefinnande för individen.

De 15 delarna i modellen för Emotionell Intelligens, EQ-i 2.0.
Ingen människa är en ö. Vi är sociala varelser som är djupt beroende av varandra och som står i nära kontakt. Att ha bra och utvecklande relationer är helt nödvändigt för att vi ska överleva. Modellen analyserar och kan mäta en individs olika mänskliga förmågor vid ett speciellt tillfälle men det är viktigt att komma ihåg att vårt EQ är något som går att träna och utveckla. Och gör vi det tillsammans i grupp går det ofta lättare, blir roligare och skapar hållbarare resultat.

 

 

Självkännedom är nyckeln till livsglädje
Våra prestationer sätts in i sammanhang och kraften, mognaden och kvaliteten i våra emotionella och sociala funktioner skapar också grunden för våra liv. För egentligen är det mycket enkelt, är vi trygga mår vi bra. Blir vi sedda, hörda och bekräftade mår vi bra. Gör vi något meningsfullt mår vi bra. Mår vi bra gör vi ett bra jobb och ökar chansen att vi kan få ihop vårt livspussel. Då är vi nära livsglädjen och vår förmåga att njuta av livet. Det borde vara alla människor rättighet och det skulle göra världen till en mycket bättre plats att leva på. Självkännedom är nyckeln för utveckling. Det kan EQ-i 2.0-modellen hjälpa till med. Den mäter och synliggör våra förmågor och kan hjälpa oss att se vad vi behöver träna och fokusera på.

Emotionell intelligens kan delas in i fem huvudkategorier och 15 underkategorier. Här kommer de plus några korta förklaringar kring vad testet EQ-i 2.0 mäter.

 

 

SJÄLVUPPFATTNING

1. Självkänsla.
Det handlar om att respektera sig själv och samtidigt förstå och acceptera både sina styrkor och svagheter. Självkänsla är ofta associerat med känslor av inre styrka och självförtroende.

2. Självförverkligande
Det handlar om förmågan att ständigt försöka utveckla sig själv, att ägna tid åt sådant som känns relevant och meningsfullt för en själv och som leder till ett rikt och trivsamt liv.

3. Känslomedvetenhet
Hur stark är förmågan att identifiera och förstå sina egna känslor? Det handlar om att kunna särskilja mellan olika känslor och förstå varför man känner som man gör. Det handlar om impulskontroll och att förstå hur känslorna påverkar egna och andras tankar respektive handlingar.

 

 

SJÄLVUTTRYCK

4. Känslouttryck
Här mäts förmågan att öppet uttrycka sina känslor både verbalt och icke-verbalt. Är vi mänskliga och kan vi visa uppskattning?

5. Självhävdelse
Hur god är förmågan att kommunicera känslor, tankar och idéer öppet? Hur bra kan individen stå upp för sig själv, sina värderingar och rättigheter på ett socialt acceptabelt sätt utan att det går ut över andra?

6. Självständighet
Det är förmågan att kunna vara självgående och oberoende av andra när det behövs. Kan man fatta beslut, planera och utföra uppgifter på egen hand även om man inte har chefen eller gruppen som driver på?

 

 

MELLANMÄNSKLIGA FÖRMÅGOR

7. Sociala relationer
Här mäts förmågan att skapa, utveckla och upprätthålla ömsesidigt goda relationer som kännetecknas av tillit och omtanke.

8. Empati
Hur god är förmågan att identifiera, förstå och uppskatta hur andra människor känner? Här mäts också förmågan att kunna uttrycka förståelse för någon annans perspektiv samt att kunna bete sig på ett känslomässigt respektfullt sätt.

9. Socialt ansvar
Det står för förmågan eller villigheten att bidra till samhället, gruppen eller allmänt andras bästa. Det handlar om förmågan att kunna agera ansvarsfullt, ha en social medvetenhet och att visa omsorg om andra.

 

 

BESLUTSFATTANDE

10. Problemhantering
Hur stark är förmågan att hitta lösningar på problem där känslor är inblandade? Problemhantering handlar om att förstå hur känslor påverkar vår förmåga att fatta beslut.

11. Realism
Här mäts förmågan att förbli objektiv genom att se saker och ting som de faktiskt är. Det handlar också om att uppmärksamma när känslor och/eller fördomar leder till en högre grad av objektivitet.

12. Impulskontroll
Hur god är förmågan att motstå eller skjuta upp en frestelse eller en impuls att agera? Impulskontroll är även förmågan att undvika att fatta förhastade beslut eller att agera obetänksamt.

 

 

STRESSHANTERING

13. Flexibilitet
Här undersöks förmågan att kunna anpassa sina känslor, tankar och beteenden till okända, oförutsägbara och dynamiska omständigheter och idéer.

14. Stresstolerans
Hur god är förmågan att klara av stressiga eller svåra situationer, samt tron på att man kan hantera eller påverka situationer på ett positivt sätt.

15. Optimism
Hur positiv är attityden och synen på livet? Att vara optimistisk är förmågan att förbli hoppfull och motståndskraftig även i stunder av motgång.


Som du ser är testet och teorierna innehållsrika och komplexa.
Precis som varje människa. Jag blev mycket glad över att få en så bra summering och struktur som Caren Sjöström förmedlade. Det stärkte bara ännu mer min grundläggande tro på att varje människa besitter en enorm potential som det alltid går att utveckla. Men inget kommer av sig själv. Med träning, kunskap och insikter kan man utvecklas och ändra sina beteenden. Utan träning blir det som det blir. Och. Det behöver inte vara fel för det.

Vill du göra testet, ha mer hjälp, läsa mer eller få utbildning så kontakta Kandidata. Läs mer på deras hemsida här. Där finns också spännande länkar och fördjupande information. Och kom ihåg, det går alltid att utveckla sitt EQ. Det är personer med högt EQ som kommer bli mer och mer eftertraktade på marknaden framöver. Hur vill du ha det?

mvh/u