fbpx

Stolt Kommunikations trestegsraket innehåller alla moment som i varumärkesakuten. Skillnaden är att vi borrar djupare och mer noggrannt i varje del. Stolt Kommunikation fungerar som personlig tränare och coach.

Jag skriver grunden för all dokumentation, varumärkesplattform plus en grov handlingsplan/kommunikationsstrategi. Det gör att processen går fortare och att diskussionerna blir relevanta. Uppdragsgivaren äger självklart allt innehåll och kan alltid ändra och lägga till.

Min erfarenhet är att när jag som fristående konsult hjälper till att formulera grunderna så går de oftast lättare och snabbare att komma fram till hållbara formuleringar. Mitt utifrånperspektiv och min kommunikationserfarenhet hjälper processen framåt i och med att jag lättare slipper ta hänsyn till interna hinder och gamla mönster. Efter de tre första halvdagarna så ingår det tre avstämningsluncher för att resonera om utfall, resultat och eventuell utveckling.

 

Steg 1. Workshop/Kraftsamling Samsyns- och kärnvärdesprocess

All hållbar kommunikation utgår från företagets själ och värderingar. Det är dessa som styr våra beteenden. Stolt Kommunikation vill hitta och inte hitta på vad uppdragsgivare ska stå för. Det gör man snabbast genom en halv dags workshop helst med så många som möjligt i organisationen. Allt för att få så stark förankring och delaktighet som möjligt. Om inte det är möjligt så rekommenderar jag att processen sker med de viktigaste personerna i ledningsgruppen och helst med representanter från personalgruppen..
Kan man i ett tidigt skede slå fast vad företaget ska stå för och utstråla kommer det underlätta kommunikationen i alla led. Internt, externt, till kunder, leverantörer, blivande anställda, media, bransch o.s.v. Att ha en stark identitet, en säljbar och attraktiv profil är i allra högsta grad viktigt om man vill ha och vara ett starkt varumärke. Och starka varumärken är lönsammare än svaga.

Starten är alltså en halvdags workshop där grunden för en varumärkesplattform diskuteras fram. Under en sån här för att lyfta fram så mycket tankar, fakta, historia och kommunicerbara detaljer som möjligt. Detta ska vara grunden för de verktyg som ska hjälpa uppdragsgivaren att hamna och stanna högt på sina målgruppers "short list". allas tankar och åsikter är i det här läget lika mycket värda och allt dokumenteras.

För att nå en förankrad samsyn så är alltid det bästa om så många som möjligt på företaget kan vara delaktiga i en sådan här process. Om inte det är möjligt rekommenderar jag att ett antal på mellan 6–15 personer får representera företagets medarbetare i processen. Gärna en blandning av ansvariga, sociala motorer och lite eftertänksamma så att man får  en dynamisk mix.

Undertecknad förbereder, driver och dokumenterar workshopen. I workshopen ingår teoretiska moment där begreppet varumärke sätts in i ett sammanhang och där man belyser möjligheterna med att både bygga och leva sitt varumärke. Och vad det innebär i praktiken. 

1. Kostnad Workshop Kraftsamling: en halv dag, 3-4 timmar (max 10-15 personer), förberedelse, genomförande, dokumentation (i word och pdf) inklusive kontakt, möten, två korrektur. Normalpris 20.000:-

 

Steg 2. Varumärkesplattform, grunden för kommunikationsstrategin

I varumärkesplattformen byggs strukturen och ryggraden för organisationen som varumärke. En varumärkesplattform är ledningsgruppens styrinstrument och referensgrund till i stort sett alla kommunikativa strategier och insatser. All form av byggande och utveckling behöver en stabil grund att stå på. Det gäller såväl hus som företags och organisationers marknadsföring.
För att kommunikationen ska bli hållbar och skapa lönsamhet på både kort och lång sikt rekommenderar Stolt Kommunikation att man fortsätter det arbetet genom att definiera sin varumärkesplattform. Där fångar man in både hårda och mjuka värden. Där definieras målsättningar både på kort och lång sikt. Där fastställs kärnvärden och mervärden. Observera att en varumärkesplattform är ett levande dokument som måste kunna uppdateras och stämmas av så att det stöder organisationen och inte minst att den lever i sin tid. 

Steg 2. Kostnad Varumärkesplattform: Workshop en halv dag. Oftast bara med ledningsgrupp eller andra beslutsmässiga representanter. Dokumentation, bearbetning och textarbete (i word och pdf) inklusive kontakt.  Normalpris 20.000:-

 

 Steg 3. Kommunikationstrategi och handlingsplan

Vilja, vision och värderingar måste vara det som styr kommunikationen och varumärkesbyggandet. Annars blir det lätt en skrivbordprodukt som inte är förankrad i organisationen själ och hjärta. Var ska vi synas? När? Vilka ska vi prata med? Hur? Vilka kanaler ska vi välja? Hur kommunicerar vi på både kort och lång sikt? Med utgångspunkt från kraftsamlingen/samsynsprocessen och varumärkesplattformen skapas ett första grovt utkast till kommunikationsstrategi och handlingsplan. Målet är att snabbt kunna gå från ord till handling. Tankar och ruffa skisser på ett sälj-, presentations- och efterlämnarmaterial plus påminnarmaterial. Grundläggande tankar för en hemsidesstruktur.

Steg 3. Kostnad Grov handlingsplan/kommunikationsstrategi. Workshop en halv dag. Leverans: Rekommendation plus ett antal förslag och tankar på kanalval för att säkerställa rätt insatser mot rätt målgrupper. Normalpris 20.000:-

Nu kör vi.
Allt är möjligt!/u