fbpx

19/11 2017. Drömmen om det stora språnget är en myt som många odlar. När jag hittar och får den kursen, den boken, den partnern, det jobbet, den lönen, det hemmet, den bilen … då kommer allt lösa sig. Då blir allt bra. Det är inget fel på att drömma och längta men vill vi åstadkomma någon hållbar förändring så måste vi mer leva som myror. Myror har en dröm om att bygga den stora stacken och de måste acceptera att den tar tid att bygga. Genom att sedan leva i nuet och varje dag bidra med att lägga ett nytt strå till stacken så respekterar man betydelsen av alla de små steg som tillsammans både är livet och bygger drömmen. Det finns inga genvägar. Det finns ingen qvick-fix. Det finns inga mirakelkurer. Det handlar om att ha en dröm, sätta mål och varje dag ta de där små stegen mot sitt mål. Och samtidigt bära med sig insikten om det värdefulla i det man gör. Det bygger självförtroende och mod. Allt börjar med självkännedom. Vet du var du befinner dig på kompetenstrappans fyra steg?

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

118. Träna på att ta många och små steg

För att nå sin dröm behöver man varje dag göra rätt saker och göra rätt saker rätt. Då är det viktigt att man också ser till att ge sig själv den näring och energi som krävs för att man ska orka. Då är det viktigt att ha insikt i var man befinner sig på kompetenstrappans fyra steg och sedan medvetet sträva efter att tillföra det som saknas för att nå sitt mål. Det kan vara kunskap, träning, feedback, rätt miljö, stöttning, coaching och mycket annat. Konsten för att även må bra under resans gång är att leva livet i process och i glädje. Se och värdera de små stegen. Var inte dömande mot dig själv. Det är inte de långa och stora stegen som tar dig till målet. Det gäller att bygga en stadig grund för annars faller resten ihop. Det tar tid. Och framförallt, glöm inte bort att ha roligt under resans gång. Lek mer, våga mer, prova mer. Det går alltid att backa men om du inte går framåt vet du inte hur det ser ut runt livets nästa krök.

 

 

Vad är egentligen kompetens?
Kompetens är ett flitigt använt begrepp som kan definieras som ”förmågan och viljan att utför en uppgift genom att tillämpa sina kunskaper och färdigheter”. De olika delarna i definitionen kan beskrivas på följande sätt:

Kunskap. Kunskap handlar om fakta och metoder. Att veta vad som ska göras och hur det görs.

Färdighet. Färdighet handlar om att omsätta kunskaperna i praktisk handling. Att göra något på rätt sätt.

Förmåga. Förmåga innebär att man med hjälp av erfarenhet, förståelse och omdöme kan omsätta sina kunskaper och färdigheter i olika sammanhang. Det handlar om att inte bara göra saker rätt utan om att också göra rätt saker.

Vilja. Det räcker dock inte med att man har förmågan att göra något, det måste göras också. Begreppet vilja innefattar attityd, engagemang, mod, ansvar och självförtroende.

 

 

Ta hjälp för att utvecklas
Det är svårt att utvecklas utan att få feedback och stöd. Det är lätt att bli blind för sina egna brister och dåliga vanor. Den egna upplevelsen av en situation eller en process är sällan överensstämmande med verkligheten. De flesta av oss tappar lätt självförtroendet när det går oss emot. Det är djupt mänskligt. Därför kan regelbunden stöttning och feedback vara helt avgörande för den som vill höja sin kompetens.

Genom att diskutera just din kompetens med någon eller några som står dig nära kommer du få hjälp att se på dig själv och din utveckling med nya ögon. Du är inte ensam, du behöver andra och andra behöver dig. Tillsammans kan ni hjälpa varandra att växa och ha roligt under resans gång. En utmärkt metod, som jag själv praktiserar, är att bilda ett stöttande Advisory Board. Vi är fyra stycken som träffas en timme ungefär en gång i månaden och vi får en kvart var att disponera precis som vi vill. Vi kan diskutera en utmaning, be om hjälp, spåna idéer eller vad som helst som känns viktigt. Enda kravet är att allt sker i en positiv och stöttande anda. Vi vill varandra väl och att varje person ska utvecklas och få leva sin dröm.

 

 

De fyra stegen i kompetenstrappan
Det är inte ovanligt att den som gör en självskattning av sin kompetens över- eller underskattar sin kunskap, färdighet och förmåga. Kanske går vi själva runt och tror att vi är duktiga på något, medan våra kollegor tycker att vi är rent ut sagt dåliga. Det handlar om att vi är mer eller mindre medvetna om den kompetens vi har. Det är viktigt att man tar ansvar för att se vad man är bra på och vad som behöver utvecklas. Var befinner du dig på kompetenstrappan?

Steg 1. Omedvetet inkomptent
Den som står på det första trappsteget är omedvetet inkompetent. Det innebär att den personen kan så pass lite att den inte vet vad den inte kan. På den här nivån har man ofta inte definierat sina mål och drömmar. Man har inte landat i ett uppvaknande hjärta där drömmen framstår lysande och klar. Det är en avgörande insikt som måste förverkligas för den som vill växa och utvecklas.

 

 

Steg 2. Medvetet inkompetent
Andra trappsteget når personen då den får insikten att den saknar viss kunskap, färdighet och/eller förmåga för att klara en viss uppgift. Den har fortfarande inte lärt sig det som krävs, men är medveten om det. Det är här man kan börja planera vad som behöver tränas på, vilka nya kunskaper som måste tillföras, vilka nya sammanhang man behöver befinna sig i, nya nätverk och allt annat som måste göras för att nå sina mål och leva sin dröm. Här är det bra att använda SMART-mål som verktyg. Det är mål som är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta. Och sedan är det bara att köra igång.

Steg 3. Medvetet kompetent
När personen har skaffat nödvändig kunskap och övat upp sin färdighet och förmåga, blir han eller hon medvetet kompetent. Då gäller det att under resans gång hellre haft många och kortare avstämningar, själv eller med någon form av coach, för att kontrollera att utvecklingen går åt rätt håll. Man måste själv ta ansvaret och träna på sin färdighet och medvetenhet men den kloke tar råd. Det är oerhört lätt att bli både hemmblind och fartblind.

 

 

Steg 4. Medvetet kompetent
Efter en tid kan personen utföra det den lärt sig utan att fokusera på vad han eller hon gör. Eftersom kompetensen kommer automatiskt och det känns naturligt, kostar det inte längre så mycket energi att utföra uppgiften. När man kommit till denna nivå är det viktigt att ändå sträva efter att fortsätta utvecklas. Skulle Zlatan, Federer eller Klüft slutat träna bara för att de var bäst? Nej, tvärtom. Väl på toppen är det ännu viktigare att man fortsätter. Det som slutat att vilja utvecklas har redan slutat att vara bra.

Det finns risker både med att stå på det första och de sista steget av kompetenstrappan. Den som är omedvetet inkompetent riskerar att misslyckas på grund av att hon eller han överskattat sin kompetens, medan den som är omedvetet kompetent riskerar att inte nå sin fulla potential. Därför är det en god idé att använda kompetenstrappan med jämna mellanrum för att reflektera över sin kompetens.

 

 

Använd dig av Action Learning
I skolans värld är det vanligast att först läsa om något och sedan se hur det fungerar i verkligheten. Många av oss lär dock väl så bra av dra slutsatser som baseras på erfarenheter från praktiska situationer. Agera, reflektera, lära, är tre faser i denna praktiskt orienterade lärprocess. Det här var en pedagogik som jag själv hade glädjen att få tillämpa under mina intensiva år på Berghs School of Communication. Där la vi ofta till ett första steg som var teori och kunskapsförmedling. Pedagogiken kallas ibland också för Action Learning och är oerhört kraftfull. Tack vare att alla fick samma uppgift som sedan skulle redovisas i grupp kunde man följa kamraternas processer och tankar i realtid. Det gjorde att varje elev ofta kände det som hen var del av även andras kamp, resonemang och utveckling. Som en del av en mycket större hjärna. Vi utvecklades lika mycket med och av varandra som av handledarnas kunskap och feedback. Hjärta och hjärna och list och lust.

Teori
Att ha en grundläggande teoretisk kunskap och plattform för det man ska utvecklas inom är en viktig grund. Den kan vara olika djup och omfattande men i Action Learning-konceptet handlar det om att ge en snabb bas för att sedan snabbt gå in i nästa moment. Göra och träna.

Agera
Genom att först agera själv eller studera andras agerande i verkliga arbetssituationer skapas ett underlag för lärandet.

Reflektera
Genom att reflektera över agerandet och utforska vad det var som hände skapas en förståelse för hur det fungerar. Ofta är det en stor fördel att reflektera tillsammans med andra eftersom det ger möjlighet att se agerandet från olika perspektiv.

Lära
När den studerande får formulerar sina nyvunna kunskaper med egna ord och överför detta till nya situationer i det dagliga arbetet sker själva lärandet. Oftast är det helt nya kunskaper som lärs in, men ibland är det saker som den studerande redan kunde (tyst kunskap) som omvandlas till medveten kunskap.

 

 

Feedback och feedforward
Det är viktigt att du som handledare, coach eller kollega ger de som är inne i olika utvecklingsprocesser feedback på hur de agerar och tänker. Feedbacken ska gärna ske i nära anslutning till den situation du kommenterar. Lika viktigt är det att ge feedforward, som handlar om hur den studerande kan agera i liknande situationer i framtiden.

Tillsammans så utvecklas vi ofta snabbare än om vi stretar på i vår egen lilla bubbla. Ingen myra kan bygga en stack alldeles själv och detsamma gäller oss människor. Med små och medvetna steg mot vår dröm och framtid så kan hållbar utveckling skapas. Och vi får inte glömma att ha roligt under tiden.

Lycka till.

mvh/u